O firmie

Na podstawie wieloletniego do¶wiadczenia w handlu drobiem postanowili¶my rozwijaæ siê i otworzyæ Zak³ad Rozbioru Drobiu Brakel Sp. z o.o.

Brakel to nowoczesny zak³ad ¶wiadcz±cy profesjonalne us³ugi porcjowania, pakowania, mro¿enia oraz dostawy drobiu do odbiorców.

Kompleksowo zarz±dzamy przez jako¶æ, dlatego ka¿dy aspekt dzia³alno¶ci jest realizowany z uwzglêdnieniem spojrzenia projako¶ciowego. Uczestnicz± w nim wszyscy pracownicy poprzez pracê zespo³ow±, zaanga¿owanie i sta³e podnoszenie kwalifikacji oraz jako¶ci naszych us³ug. Naszym celem jest osi±gniêcie d³ugotrwa³ego sukcesu, którego efektem jest zadowolenie klientów oraz wymierne korzy¶ci dla obu stron ze wzajemnej wspó³pracy.